Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az Allocacoc s.r.o.(székhely: Kallabova 31, 616 00 Brno-Žabovřesky, Czech Republic, adószám: CZ03800156; cégjegyzékszám: 03800156), mint eladóval (a továbbiakban: Allocacoc).

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az VOCOlinc.hu

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az VOCOlinc.hu. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az VOCOlinc.hu honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit.

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

Az VOCOlinc.hu kijelenti és szavatolja, hogy:

I. A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az VOCOlinc.hu, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az VOCOlinc.hu előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte.

II. Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik.

III. Az VOCOlinc.hu által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat.

IV. A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):

- az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
- az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén);
- az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
- szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az VOCOlinc.hu által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszi" vagy a "Vásároljon most" szolgáltatást használja szerződést köt az VOCOlinc.hu. A Vásárló szerződést köthet az VOCOlinc.hu vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az VOCOlinc.hu befogadta. Az VOCOlinc.hu nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót az VOCOlinc.hu a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja.

A megkötött szerződést az VOCOlinc.hu legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.

2. Szállítás

Az adásvételi szerződéssel az VOCOlinc.hu vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot, illetve a digitális tartalomon felhasználási jogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat az VOCOlinc.hu átveszi és annak vételárát kifizeti.

Az VOCOlinc.hu a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt licencekre és szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal.

Az VOCOlinc.hu szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.

Vállalkozások esetében az VOCOlinc.hu teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az VOCOlinc.hu a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az VOCOlinc.hu teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az VOCOlinc.hu a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy a megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is.

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva.

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az VOCOlinc.hu részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés az VOCOlinc.hu felróható.

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét.

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy az VOCOlinc.hu biztosította annak megtekintését és kipróbálását.

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az VOCOlinc.hu szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelmbe esik, úgy VOCOlinc.hu – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

4. Szavatosság 

Az VOCOlinc.hu szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Az VOCOlinc.hu a szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában:

  • A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az VOCOlinc.hu vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
  • A termék használható arra a célra, amit az VOCOlinc.hu meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.
  • A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
  • A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre:

  • olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
  • a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
  • azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
  • egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) reklamációt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. Amennyiben azonban az adott termék szavatossági ideje fel van tüntetve a terméken, akkor a reklamációs időszak lerövidül és a termék csomagolásán szereplő szavatossági idővel ér véget.

5.Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében az VOCOlinc.hu vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem az VOCOlinc.hu, hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a termék üzembe lett helyezve, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította.

A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra.

 

 

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés